Εξοικονομώ κατ οίκον 2018 2018-04-27T19:04:35+00:00

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 70% ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Επωφεληθείτε Από Το Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2018

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2018

Το διάστημα αυτό που πλέον λίγοι έχουν να διαθέσουν χρήματα για εργασίες βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους, ακόμα και αν τελικά είναι οικονομικά απόλυτα συμφέρουσες και αναγκαίες. Τέτοιες εργασίες είναι σίγουρα η μόνωση ταράτσας η εξωτερική θερμομόνωση και η αλλαγή των κουφωμάτων, καθώς και τα τρία τους (μεμονωμένα ή συνδυαστικά) προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων, βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων.

Σε αυτό το πρόβλημα λοιπόν έρχεται να δώσει λύση το πρόγραμμα επιδότησης Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2018Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την Ελλάδα και το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ήδη βεβαρημένου –  λόγω παλαιότητας – κτιριακού ιστού της χώρας και την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο του 2018 και προβλέπει μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων έως 25.000€ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ή ως 250€/m² για την αναβάθμιση κάθε είδους κατοικίας

Πως μπορώ να εν ταχθώ στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον 2018;

Καταρχάς, δικαίωμα συμμετοχής και ένταξης στο νέο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 1. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή υψηλής) ή επικαρπίας στο συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν θα υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. με  ανώτατο όριο τις 25.000€.

Ποια είδη κατοικιών δικαιούνται επιδότησης;

Στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον μπορούν να ενταχθούν όλες οι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που ( με τα μέχρι τώρα δεδομένα ) πληρούν τα εξής:

 1. Πληρούν  τα εισοδηματικά κριτήρια.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν θα υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. με  ανώτατο όριο τις 25.000€.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της “Δ”.

Ειδική προϋπόθεση για πολυκατοικίες που πρόκειται να ενταχθούν ως σύνολο κτηρίου αποτελεί η εξής:

Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών ( διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις ) να έχουν χρήση κατοικίας. Οι ιδιοκτησίες δηλαδή που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (όπως π.χ. γραφεία ή καταστήματα ) εάν υπερβαίνουν το 50% , η συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ένταξη πολυκατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της ένταξης της πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών (συνήθως τον διαχειριστή) καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, ισχύουν επίσης τα εξής:

 • Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της  κλίμακας 1, 2 ή 3 (όπως αναλύονται παρακάτω) τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει εισοδήματος εντάσσονται στη κλίμακα 4 “κατεβαίνουν” στην κλίμακα 3 και οι ιδιοκτήτες με υψηλότερα εισοδήματα  “κατεβαίνουν” στην κλίμακα 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην αντίστοιχη εισοδηματική κλίμακα.
 • Οι ιδιοκτήτες που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετέχουν στις δηλωθέντες δαπάνες παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές από το προηγούμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης;

Οι βασικές διαφορές μεταξύ του νέου και του παλαιού προγράμματος Εξοικονομώ κατ οίκον είναι μεταξύ άλλων ότι:

 1. Το ύψος του προϋπολογισμού ανά κατοικία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€ ( αντί των 15.000€ στο προηγούμενο )
 2. Υπάρχουν περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης (ήταν 3 στο παλαιό πρόγραμμα)
 3. Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου (δεν υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα)

Το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον 2018 θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών, εκ των οποίων τα 292 εκ. ευρώ θα είναι δημόσια δαπάνη( 248 εκ. από το ΕΠΑΝΕΚ και 44 εκ. από το ΠΕΠ ) .Από το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν 40.000 νοικοκυριά.

Ποιες είναι οι κλίμακες επιδότησης που ορίζει το νέο πρόγραμμα;

Οι κλίμακες επιδότησης του προγράμματος εξοικονόμησης κατ οίκον φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό Εισόδημα Επιδότηση Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος Μέγιστη Επιδότηση
Έως 10.000€ Έως 20.000€ 60% 5% 70%
10.000€-15.000€ 20.000€-25.000€ 50% 5% 70%
15.000€-20.000€ 25.000€-30.000€ 40% 5% 70%
20.000€-25.000€ 30.000€-35.000€ 35% 5% 70%
25.000€-30.000€ 35.000€-40.000€ 30% 5% 50%
30.000€-35.000€ 40.000€-45.000€ 25% 5% 50%
35.000€-40.000€ 45.000€-50.000€ 0% 0% 0%

Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο ποσό που μπορείτε να πάρετε ανά ιδιοκτησία από το εξοικονόμηση κατ οίκον είναι 25.000€ με Φ.Π.Α.
Αν υπάρχει διαθέσιμο το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιδότησης αλλά δεν θέλετε να πάρετε δάνειο από τράπεζα μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα καθώς η δανειοδότηση από τράπεζες δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια, ούτως ώστε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

Για να μπείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις τροποποιήσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ΄οίκον;

Οι εργασίες που πρόκειται να επιδοτήσει το νέο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2018 είναι:

 • Η εξωτερική θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου ( που αφορά την θερμομόνωση τοίχων , δωματίων και πυλωτής ).
 • Η μόνωση – θερμομόνωση ταράτσας.
 • Η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα καθώς και συστημάτων σκίασης.
 • Η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης.
 • Η εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών παροχής ζεστού νερού ( ηλιακός θερμοσίφωνας ).
 • Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας.

Η εταιρεία μας σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης

 1. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξωτερική θερμομόνωση ( θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων ) του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένης της στέγης και της πιλοτής, καθώς επίσης και τη μόνωση ταράτσας. Περιλαμβάνονται ακόμα και οι πιθανές πρόσθετες εργασίες (όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή), επεμβάσεις στη στέγη, (όπως αντικατάσταση κεραμιδιών) κλπ. Σε μια τυπική κατασκευή η εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Durosol eXternal μειώνει τις απώλειες ενέργειας ενός αμόνωτου τοίχου μέχρι και 90%, πρακτικά συνεπάγεται μείωση κατανάλωσης ενέργειας από 30% έως και 50%, σε συνδυασμό με θερμομόνωση ταράτσας με Durosol μπορείτε να έχετε ένα μετρήσιμο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας άνω του 65%. Πρακτικά μειώνονται οι καταναλώσεις πετρελαίου και ρεύματος για μείωση θερμοκρασίας (ψύξη) πάνω από 65%, δηλαδή για 100m² κατοικήσιμης επιφάνειας σε αμόνωτη μονοκατοικία στην Αττική με κατανάλωση 3000 λίτρα πετρελαίου, περίπου 3000€, εξοικονομούμε 1950€ το χρόνο.
  Ειδικότερα η εγκατάσταση ενός συστήματος θερμομόνωσης στους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού, προστατεύει το εσωτερικό από ακραίες καιρικές συνθήκες, απότομες αλλαγές θερμοκρασίες και αποτελεί προφανώς σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή ενός εξειδικευμένου συστήματος θερμοπρόσοψης ( Durosol External ) διατηρεί στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου σταθερές θερμοκρασίες χειμώνα καλοκαίρι και μειώνει τις θερμικές απώλειες. Σχετικά με τη μόνωση ταράτσας και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων μόνωσης ταρατσών, αρκεί να σκεφτούμε ότι η ταράτσα ενός κτιρίου συσσωρεύει την θερμότητα το καλοκαίρι και βοηθάει στην απώλεια της τον χειμώνα. Για το λόγο αυτό η μόνωση της γίνεται απαραίτητη για ενεργειακή αναβάθμιση  του κτιρίου και τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου. Ένα αποτελεσματικό σύστημα θερμομόνωσης ταράτσας ( Durosol Light Roof ) μπορεί να μειώσει τις συνολικές θερμικές απώλειες του σπιτιού έως και -50%. Παράλληλα η θερμοκρασίας στο εσωτερικό του σπιτιού σταθεροποιείται και συμβάλει μακροπρόθεσμα στην αποφυγή ζημιών από υγρασία, ρηγματώσεις κ.ά. Η σταθεροποίηση της θερμοκρασίας φυσικά οδηγεί σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση αφού μειώνονται οι απαιτήσεις για κατανάλωση ενέργειας σε θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι και οι δυο παραπάνω παρεμβάσεις έχουν σχετικά άμεση απόσβεση οικονομικών και φυσικών πόρων αφού βλέπετε μείωση στην κατανάλωση καύσιμης ύλης για θέρμανση το χειμώνα και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας για ψύξη το καλοκαίρι. Δείτε περισσότερα για τον χρόνο απόσβεσης των χρημάτων σας αν επιλέξετε ένα από τα εξειδικευμένα συστήματα θερμομόνωσης της εταιρείας μας. 
 2. Αντικατάσταση των κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, συμπεριλαμβανομένων της εξώπορτας του κτηρίου, των κουφωμάτων του κλιμακοστασίου, τα παντζούρια, τα ρολά, τις τέντες κτλ. Η αντικατάσταση των κουφωμάτων είναι ,επίσης, μια εργασία που βοηθάει στην μείωση των θερμικών απωλειών ενός σπιτιού και προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στα σύγχρονα συστήματα κουφωμάτων με διπλούς ή και τριπλούς υαλοπίνακες (τζάμια), διαφορετικά υλικά κατασκευής και προσιτές τιμές έχουν καταστήσει την αντικατάσταση τους και την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων σαφέστερα δυσκολότερη από παλαιότερα. Μια πολύ καλή λύση που έχει κάνει την εμφάνιση της στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια είναι τα συνθετικά κουφώματα PVC. Τα κουφώματα αυτά κατασκευάζονται από συνθετικά υλικά και δεν διαφέρουν σε τίποτα από άποψης ποιότητας από τους άλλους τύπους κουφωμάτων. Η κυριότερη διαφορά που παρατηρείται σε κάποιες εταιρίες είναι οι προσιτές τιμές και η υψηλή θερμομόνωση που προσφέρουν καθώς έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με άλλες λύσεις όπως π. χ. τα κουφώματα αλουμινίου . Τα κουφώματα PVC προσφέρουν υψηλή ηχομόνωση, αντιδιαρρικτική προστασία, υψηλή θερμοπερατότητα και σύγχρονη άποψη της αισθητικής.
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Εδώ περιλαμβάνονται διαδικασίες όπως η αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, καθώς και συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης και άλλα. Σημείωση: Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα πρέπει να τοποθετηθούν θετικά και οι υπόλοιποι ένοικοι της πολυκατοικίας;

Όχι αλλά θα υπάρχει δυνατότητα για μία μόνο αίτηση ανα ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Αν θέλετε να ενημερωθείτε πληρέστερα για το πρόγραμμα εξοικονομήσης κατ οίκον, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 574 74 74 ή στο sales@fragoulakis.gr

Ποια είναι τα στάδια για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον;

Σε πρώτη φάση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά(τα οποία και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά):

 • Πιστοποιήτικο Ενεργειακής Απόδοσης
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου Ωφελούμενου
 • Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 συγκύριων ακινήτου( αν υπάρχουν συγκύριοι)
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό από την Εφορία
 • Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 (Μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται από τον ίδιο)
 • Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) ( Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ)

Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο :

-Για ενοικιαζομένη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:

 • Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ενοίκου ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη ή

-Για κατοικία που χρησιμοποιείται απο συγκύριο τα παραπάνω 2 μπορούν να αντικατασταθούν από

 • Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος συγκύριου

Σημείωση: Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του Π.Ε.Α.  της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας )

Έπειτα η μεγάλη αλλαγή στο νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον είναι ότι η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης για την ένταξη ή μη και την εκταμίευση του ποσού θα γίνεται ηλεκτρονικά. Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος Ωφελούμενος και εάν η ιδιοκτησία του μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη κατοικία. Έτσι, πρέπει να εξασφαλίσει κωδικούς για την εφαρμογή TAXISnet για την είσοδο του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Πρέπει, επίσης , ως προετοιμασία να υπάρχει η κάλυψη νομικών ή άλλων εκκρεμοτήτων (συγκυριότητας, αίτηση πολυκατοικίας όπου χρειάζεται γενική συνέλευση, κλπ.)

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) και μόνο αίτηση. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28/2/2018.

Τέλος, αν έχετε οποιαδήποτε απορία για την ένταξη σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για την δική σας περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στο 210 574 74 74 ή στο sales@fragoulakis.gr

Χρήσιμες ερωτήσεις για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον 2018

Πότε προβλέπεται να είναι υλοποιήσιμο το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον»; 2018-02-12T17:39:21+00:00

Το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και της κατανάλωσης ενέργειας πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές Μαρτίου 2018 όπως όλα δείχνουν και οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ποιο θα είναι περίπου το προβλεπόμενο ποσό που θα διατεθεί για το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον»; 2017-08-30T11:33:54+00:00

Τα χρήματα που θα διατεθούν θα φτάνουν περίπου τα 400 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που θα δοθεί από το ΕΣΠΑ 300 εκατ.ευρώ. Αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 40.000 νοικοκυριά. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων για τις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης είναι 25.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή ως 250 €/m².

Υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοδοτικά πλαίσια τα οποία αφορούν τους μελλοντικά επιλεγόντες ; 2017-08-23T12:12:34+00:00

Πρόκειται για επιδότηση κατά ένα τμήμα σε συνδυασμό με κάλυψη του υπόλοιπου ποσού από το εκάστοτε νοικοκυριό με δικά του κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό (χωρίς να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση του δανεισμού για την ένταξη στο πρόγραμμα). Το επιδοτούμενο τμήμα του ποσού θα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Σημαντικό κριτήριο αποτελεί και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών των εκάστοτε οικογενειών, όσο μεγαλύτερος τόσο αυξάνεται το ποσό. Τέλος, σημαντικό κριτήριο αποτελεί και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών.

Οι εργασίες οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν είναι συγκεκριμένες; 2017-06-02T18:25:54+00:00

Οι εργασίες που θα χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι καθορισμένες. Πιο αναλυτικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί τοποθέτηση θερμομόνωσης σε δώμα, στέγη, πιλοτή και γενικά σε κτήριο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης κουφωμάτων και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης .Τέλος, προβλέπεται αναβάθμιση γενικότερα του συστήματος θέρμανσης καθώς και η δυνατότητα παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Η δανειοδότηση από τις τράπεζες θα είναι υποχρεωτική; 2017-06-02T18:25:12+00:00

Δεν προβλέπεται υποχρεωτική χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Οι ωφελούμενοι θα έχουν την δυνατότητα χρήσης κεφαλαίων σε συνδυασμό με την επιχορήγηση.

Η αίτηση που θα μπορεί να υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι μια; 2017-06-02T18:24:20+00:00

Η αίτηση που θα μπορεί να υποβληθεί θα πρέπει να είναι μια εκτός εάν υποβάλλεται αίτηση συνολικά από ιδιοκτήτες πολυκατοικιών.

Η διεκπεραίωση της όλης διδικασίας του προγράμματος καθιστά απαραίτητο τον ενεργειακό σύμβουλο; 2017-06-02T18:23:26+00:00

Κατά την προετοιμασία της αίτησης ο ρόλος του ενεργειακού συμβόλου καθώς και της ενεργειακής επιθεώρησης στην εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται απαραίτητος.

Ποια είναι τα προβλεπόμενα στάδια για την ένταξη στο νέο αυτό πρόγραμμα; 2018-02-14T12:58:40+00:00

Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που θα αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως και την ονομασία της τραπέζης που θα τους αξιολογήσει για να τους χορηγηθεί δάνειο (εφόσον χρησιμοποιήσουν). Παράλληλα ,προβλέπεται η  αρχική ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας και η έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης που καθορίζει και τον στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης μετά το πέρας των παρεμβάσεων. Εφόσον, η αίτηση πληροί τα παραπάνω κριτήρια(εισοδηματικά και ενεργειακής κατανάλωσης)προχωράει η προσκόμιση των δικαιολογητικών και η διεκπεραίωση των εργασιών.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και από ποιον χορηγείται; 2017-06-02T18:20:55+00:00

Το ενεργειακό πιστοποιητικό δίνεται από Ενεργειακό επιθεωρητή με στόχο της αποτύπωσης της ενέργειας του εκάστοτε κτηρίου. Μέσω του Ενεργειακού Πιστοποιητικού γίνεται μια συνολική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου αναφορικά με την κατηγορία- κλάση που ανήκει προβλέποντας το κόστος και τον χρόνο απόσβεσης.

Τι είναι η Ενεργειακή κατηγορία – κλάση; 2017-06-02T18:19:05+00:00

Κάθε κτήριο ανάλογα με την ηλικία του, την θερμομόνωση του, τον φωτισμό του, το σύστημα θέρμανσης του κ.α. κατηγοριοποιείται σε μια από τις εννέα κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί με στόχο την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει την αναβάθμιση κτηρίων που ανήκουν στην Β’ ενεργειακή κλάση σε συνδυασμό με το εκάστοτε εισόδημα.

Υπάρχουν κατηγορίες ακινήτων που θεωρούνται καλύτερες από άλλες; 2017-08-23T12:13:35+00:00

Κατοικίες και κτήρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί με σύγχρονους μηχανισμούς , συστήματα θέρμανσης και θερμομόνωσης ανήκουν στις κατηγορίες- ενεργειακές κλάσεις Α+,Α,Β+,Β. Όπως γίνεται αντιληπτό τα συγκεκριμένα κτήρια εξοικονομούν ενέργεια και δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Υπάρχουν κατηγορίες ακινήτων που θεωρούνται χειρότερες από άλλες; 2017-08-23T12:14:00+00:00

Οι περισσότερες κατοικίες στην Ελλάδα ανήκουν στην κατηγορία Ζ. Πρόκειται για παλιές κατοικίες , ενεργειακά ασύμφορες μιας και δεν διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση. Τέλος, στις κατηγορίες Γ,Δ, Ε ανήκουν κατοικίες με λιγότερες ενεργειακές απώλειες που και πάλι χρειάζονται βελτιώσεις. Οι κατοικίες που κατατάσσονται βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού σε κατηγορίες χαμηλότερης της Δ μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Η Εταιρεία Μας Είναι Μέλος

Είμαστε μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιριών, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης, Συνδέσμου  Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιά.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πάρτε προσφορά για τις μονώσεις σας ή επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι πάντα στην διάθεση σας.

ΟΝΟΜΑ *
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ Μ2
ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
EMAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΘΕΜΑ

ΜΗΝΥΜΑ